Disputation 15 september

Då är allt bokat inför disputation och försvar av min avhandling i fysisk planering. Titeln avslöjar som sig bör ungefär vad det handlar om, dvs. jag har en relativt rättssociologisk ingång på hur rätten fungerar i den fysiska planeringen, med den svenska 3G-utbyggnaden och vindkraftsutbyggnaden som två fallstudier: Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden. Det betyder bland annat att det alltså inte bara handlar om vindkraft, även om det nog för många är lättast att få upp intresset för just det fallet, givet dess aktualitet. Själva avhandlingen blir lätt att hitta när den slutgiltiga versionen är klar.

Uppdatering: Avhandlingen i FULLTEXT.

Avhandling

Det betyder också att det finns tre perspektiv som går igenom analysen av dessa två något udda infrastrukturer, som är beroende av lokala beslut för sina beståndsdelar:

  1. spänningsfältet nationellt/lokalt, dvs hur nationell policy är beroende av lokal implementering eftersom planeringen av landskap och miljö i mycket är en kommunal fråga;
  2. vilken typ av kunskap får genomslag var (i den rättsligt reglerade processen med tillstånd) – är ett sätt att uttrycka en spänning mellan expertbaserad och en mer vardagsbaserad lekmannakunskap, vilket knyter an till frågor om hur man hanterar deltagande och participation i planeringen;
  3. skillnaden mellan det formella och det praktiska, som i detta fallet i mycket handlar om skillnaden mellan regleringens uttryckta målbilder och dess faktiska applikation. Det sistnämnda är en vanlig poäng inom den rättssociologiska litteraturen som är användbar för (försöken till) styrning av mark och miljö, kanske speciellt i denna typ av lokalberoende infrastrukturutveckling.

I anmälan till disputation kan man läsa följande information:

Tid och plats: 2014-09-15 med start kl 13.00 Sal C413A, BTH Karlskrona.
Opponent: Göran Cars, Professor och institutionschef, Urban Planning and Environment, KTH.
Betygsnämnd:
Professor Björn Malbert, Chalmers
Professor Tuija Hilding-Rydevik, SLU, Uppsala
Dr Marie Appelstrand, Lunds universitet

Huvudhandledare: professor emeritus Lars Emmelin, Fysisk planering, BTH

Fakultet: Teknikvetenskaper
Ämne: Fysisk planering

Grad: Tekn. Dr

Så här ser den korta presentationen ut:

Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser.

Avhandlingen består av en relativt omfattande kappa som summerar och mer helhetsmässigt analyserar fem efterföljande vetenskapliga artiklar. Tre genomgående perspektiv styr upplägg och analys: Nivåer i beslutsfattandet; legitimiteten hos olika kunskapstyper; och skillnaden mellan det formella upplägget och det praktiska utfallet. Genom att samla in och gå igenom en stor mängd bygglov för 3G-master, ett urval av miljötillstånd för vindkraft som överklagats, intervjuer med nyckelaktörer samt lagstiftningsförändringar visar Larsson på hur en rättsligt retoriska tillvänjning sker vid överklagandeärenden, hur expertbaserad kunskap övertrumfar lekmannakunskap, och hur de olika samhällsnivåerna kunde interagera och informera varandra bättre i planering och implementering av nämnda typ av infrastrukturer.

Uppdatering: Det längre abstractet som också finns på avhandlingens rygg kan du läsa här (LU) och här (BTH). Även MiSt-projekthemsidan har en presentation.

Läs mer om mig här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar