Vetenskaplig artikel om vindkraftens prövningssystem på gång

Vi håller för närvarande på med en första artikel baserat på det material som vi har samlat in i Skåne gällande vindkraftens prövningsprocesser. Artikeln kommer att presenteras i Belfast på konferensen Rights, responsibilities and equity in land use planning, den 7-10 februari i år. Artikeln går under arbetsnamnet Objectively best or most acceptable? Power hierarchies and knowledge types in the Swedish wind power development och ett abstract hittar du här [pdf].

Just handläggningstiden har varit en het potatis inom den svenska vindkraftsutvecklingen de senaste åren. Det är just ”effektiviseringen” av handläggningsprocesserna som har utmålats som den stora drivkraften för senaste revisioner av regelverket – som trädde ikraft 1 augusti 2009. Se gärna miljöprocessutredningens tilläggsdirektiv M 2007:04 [pdf], efterföljande SOU, den proposition 2008/09:146 [pdf], som följde eller den rapport som jag gjorde i anslutning.

Vindkraften tycks debatteras konstant, den senaste tiden har det gäller de ekononomiska förutsättningarna. Det handlar bland annat om elzonerna och hur vindkraften genom sin relativa opålitlighet av vissa anses driva upp elpriserna, vilket får svar från Svensk Vindenergi att så inte är fallet, vilket i sin tur ånyo kontras med att vindkraften gör elen dyrare. Samtidigt kan vi läsa att en universitetslektor i elkraftteknik och en professor i förnybar energi anser att vi snarare bör oroa oss mer över stillastående kärnreaktorer än över vindkraftens behov av reglerkraft.

När det gäller själva handläggningen har Sveriges Radios Ekot gjort en genomgång som tyder på att det överklagas mer nu än innan 2009 års regelförändringar. Och i samband med att miljöprocessutredningens SOU kom uttalande sig dåvarande miljöminister Andreas Carlgren mycket positivt om ”regelförenklingarna”:

Regeringen vill snabba på utbyggnaden av vindkraft genom att undanröja hinder, öka kunskapen, förbättra planeringen och förkorta handläggningstiderna. Utredningen föreslår en rad positiva förenklingar, bland annat om att slopa kraven på bygglov och detaljplan enligt plan- och bygglagen för tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar.

Frågan kvarstår huruvida regelförändringarna överhuvudtaget ledde till en snabbare utbyggnad och på vilket sätt planeringen egentligen blev bättre. Vårt material kan berätta en del om skillnaderna mellan regelverken i praktiken, men kanske än mer väsentligt, teckna en rimlig bild av hur det faktiskt ser ut just nu. Genom att samla in förstainstansdata kan man se (på ett sätt miljöprocessutredningem tyvärr inte kunde) en rad detaljer i hur det går till i handläggning och prövning. Bland annat gällande kommunernas medbestämmande för projekt som tillståndsprövas enligt miljöbalken, d.v.s. större verk eller vindkraftparker, den krets som kallas till samråd och avstånd från bostadsbebyggelse till vindkraftsetableringarna.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Vetenskaplig artikel om vindkraftens prövningssystem på gång

  1. Pingback: Rättens roll i fysisk planering. Konferens i Belfast | Det reglerade landskapet